Clickbank Affiliate ở Việt Nam: Bao giờ mới ‘nổi’?

Clickbank Việt Nam

Clickbank Affiliate là gì thì chắc lẽ mình không cần nói nữa. Bạn có thể tìm hiểu trên internet hay ở đây, nhưng điều mình muốn đặt câu hỏi ra là hiện có bao nhiêu người đang chơi Clickbank Affiliate ở Việt Nam, và trong số đó, bao nhiêu người đã thành công?